Program COSME

28.06.2017

Program COSME

Program ramowy na rzecz konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020

W grudniu 2013 r. Parlament
Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Program ramowy na rzecz konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME

(Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized
enterprises).

Główne cele programu to:

 • wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych
  przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz
 • krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie
  tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co
najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe.

Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na
rzecz konkurencyjności i innowacji
(Competitiveness and Innovation
Framework Programme
CIP) na lata 2007-2013. Program CIP stworzono
przede wszystkim w celu promowania konkurencyjności europejskich małych
i średnich przedsiębiorstw, przez wsparcie działalności innowacyjnej,
zapewnienie lepszego dostępu do finansowania oraz świadczenie usług wsparcia
dla biznesu. W latach 2014-2020 wsparcie konkurencyjności oraz małych
i średnich przedsiębiorstw jest kontynuowane w programie COSME, natomiast
wsparcie działalności innowacyjnej uwzględniono w programie Horyzont 2020,
wzajemnie uzupełniającym się z programem COSME.

W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki
działań:

 • Poprawa dostępu do rynków, dzięki usługom
  Enterprise Europe Network dla przedsiębiorców, obejmującym m.in.:
  • usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz
   udziału w programach unijnych,
  • wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych, w Unii
   Europejskiej oraz poza UE,
  • doradztwo w zakresie możliwości finansowania,
  • wsparcie transferu innowacji i technologii,
  • zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a
   Komisją Europejską w sprawie warunków prowadzenia działalności
   gospodarczej w UE.
 • Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw
  do finansowania
  , dzięki instrumentom finansowym:
  • Instrument Gwarancji Kredytowych
  • Instrument Kapitałowy dla Wzrostu
 • Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju
  przedsiębiorstw
  , przez:
  • ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych,
   m.in. dzięki redukcji obowiązkowej sprawozdawczości,
  • identyfikację i rozpowszechnianie dobrych praktyk we
   wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i
   krajowym,
  • analizę efektywności narzędzi wspierania
   przedsiębiorczości
   w poszczególnych krajach,
  • wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym
   uwzględnieniem turystyki.
 • Promocja przedsiębiorczości i kultury
  przedsiębiorczości
  , przez:
  • Edukację nt. przedsiębiorczości – COSME wspiera wymianę
   informacji na temat najlepszych praktyk w edukacji nt.
   przedsiębiorczości.
  • Poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
   dla umożliwienia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Wraz z poprawą
   systemu prawnego oraz podatkowego, przygotowane zostają rekomendacje
   dotyczące najlepszych sposobów wsparcia przedsiębiorstw w poszczególnych
   etapach ich rozwoju. Szczególna uwaga zostanie poświęcona firmom
   internetowym.
  • Szczególne narzędzia dla wybranych grup
   specjalnymi programami obejmowane są wybrane grupy społeczne, jak osoby
   młode, kobiety lub starsi przedsiębiorcy.

 

Instrumenty finansowe

Finansowanie działalności i rozwoju MŚP w ramach COSME jest
realizowane za pomocą instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych.

Instrument Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee
Facility, LGF)
: w ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnia
bezpłatne gwarancje portfelowe dla instytucji finansowych (banków, firm
leasingowych, funduszy poręczeniowych itp.) oferujących produkty finansowe dla
małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki podziałowi ryzyka, instytucje te mogą
rozszerzyć zakres produktów oraz zaoferować finansowanie dla MŚP na bardziej
korzystnych warunkach:
za niższą cenę, przy dłuższym okresie spłaty,
z mniejszymi wymogami dotyczących zabezpieczenia, wkładu własnego itp. Pozwala
to na udostępnienie produktów finansowych także tym przedsiębiorcom, którzy
przy braku instrumentu finansowego COSME nie mogą liczyć na zdobycie
niezbędnego finansowania. Instrument obejmuje również regwarancje, tzn.
gwarancje EFI dla instytucji  finansowych, udzielających następnie
własnych gwarancji podmiotom oferującym produkty dla MŚP, oraz gwarancje dla
sekurytyzacji portfeli instrumentów dłużnych dla MŚP.

Instrument Kapitałowy dla Wzrostu (Equity Facility for
Growth, EFG):
w ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje
finansowanie udziałowe dla funduszy venture capital lub funduszy oferujących
finansowanie pośrednie (mezzanine) dla małych
i średnich przedsiębiorstw w fazie ekspansji i wzrostu. Pozwala to na rozszerzenie
zakresu finansowania dla takich przedsiębiorstw.

Od sierpnia 2014 r. instytucje finansowe oferujące
produkty dla MŚP mogą aplikować do roli pośredników finansowych instrumentów
programu COSME.

Oferta preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców
w ramach programu COSME jest dostępna od grudnia 2015 r. Polskimi pośrednikami
finansowymi są:

 • 10 banków komercyjnych oraz grupa banków
  spółdzielczych,
  oferujące preferencyjne kredyty, biorące udział w
  programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • PKO Leasing (d. Raiffeisen-Leasing Polska),
  oferujący preferencyjne kredyty
  i leasing.

Przydatne adresy