XLIII sesja Rady Miasta Zabrze

21.06.2017

W najbliższy poniedziałek, 26 czerwca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych pięć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2016 rok:
2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2016 rok:
3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031,
5) przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze z horyzontem czasowym do roku 2030.