XLII sesja Rady Miasta Zabrze

05.06.2017

Dzisiaj, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych dziesięć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031,
3) zmiany Uchwały nr XVII/206/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
4) współpracy między Miastem Zabrze a Miastem Rovereto w Republice Włoskiej,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części południowej i wschodniej osiedla Słoneczna Dolina w Zabrzu”,
6) obwieszczenia Rady Miasta Zabrze w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) wskazania imienia publicznej ośmioletniej Szkole Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, wchodzącej w skład dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu, ul. Jurija Gagarina 2, spośród imion szkół wchodzących w skład tego zespołu,
8) nadania statutów publicznym ośmioletnim szkołom podstawowym, prowadzonym przez Miasto Zabrze,
9) osiedlenia w Zabrzu rodziny z terenów objętych działaniami wojennymi w Syrii,
10) apel o coroczny zapis w projekcie uchwały budżetowej zadania: „Metropolitalne Święto Rodziny- infrastruktura” i przypisanie temu zadaniu kwoty 400 tysięcy złotych.