Nowe przepisy od 1 czerwca 2017 r.

02.06.2017

Nowe przepisy od 1 czerwca
2017 r.

W dniu 1 czerwca weszło w życie
sporo przepisów istotnych dla przedsiębiorców, głównie wynikających z ustawy o
zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 7
kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). W kolejnych artykułach pokrótce
opisujemy te zmiany.

1.        

Budowlańców powinna zainteresować
zmiana art. 6471 Kodeksu cywilnego. Pisaliśmy o tym w artykule w
maju. Chodzi o kwestię odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcy. Warto przypomnieć, iż do powstania
odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy wystarczy przedstawienie mu
zakresu prac, które ma wykonywać dany podwykonawca. Powinno to nastąpić w
formie pisemnej.

2.        

Zmieniła się wysokość roszczeń,
które mogą być dochodzone w tzw. postępowaniu uproszczonym – mniej formalnym, w
których pozew jest składany na urzędowym formularzu. Obecnie w takim
postępowaniu rozpoznawane będą roszczenia z umów o wartości do 20.000 zł a nie
jak było to dotychczas do 10.000 zł.

3.        

W
ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych wprowadzono zapisy wprowadzające zasadę, iż nie jest
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych wykonanie ugody w sprawie spornej
należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa.

4.     

Ustawa
o finansach publicznych obecnie wprost dopuszcza się zawarcie ugody przez
jednostkę sektora finansów publicznych. Warunkiem jest dokonanie w formie
pisemnej oceny, że skutki ugody są dla danej jednostki lub odpowiednio Skarbu
Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż
prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego.

5.     

W
ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i
wymianie danych gospodarczych wprowadzono
obowiązkową wymianę informacji między biurami informacji gospodarczej,
ułatwiono dostęp do tych danych, uszczegółowiono obowiązki wierzycieli
przekazujących dane
oraz
wprowadzono prawa dłużnika do zgłoszenia sprzeciwu wobec przekazanych do biura
informacji. Wprost określono prawa dłużnika
do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru umieszczenia jego danych do biura
informacji gospodarczej i konieczność zawarcia przez wierzyciela zastrzeżeń
dłużnika w informacji przekazywanej do biura. Wprowadzono też możliwość
zgłoszenia przez dłużnika
sprzeciwu dotyczącego nieaktualności,
nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie
z ustawą informacji gospodarczych mających status informacji aktualnych.
Dłużnik
powinien udokumentować okoliczności uzasadniające sprzeciw. Ustawa wprowadziła
również odpowiedzialność wierzyciela wobec dłużnika za naruszenie obowiązków
związanych z przekazywaniem informacji do biura. Podobną odpowiedzialność
ponosi również biuro informacji gospodarczej.

6.     

Wprowadzono nową instytucję do
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Rejestr Należności
Publicznoprawnych – jako rejestr zawierający dane dłużników posiadających
zadłużenie pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej (m. in. z decyzji
administracyjnych, mandatów). Zadłużenie to łącznie wraz odsetkami musi wynosić
nie mniej niż 5000 zł. Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu na
ujawnienie danych w rejestrze. Ustawa wprowadziła zasady dostępu do tych
danych. Dostęp ten do swoich danych i danych osób którym te dane udostępniono
mają zobowiązani (dłużnicy). Dostęp z możliwością tzw. ułatwionego sposobu
wyszukiwania zobowiązanych w rejestrze mogą mieć m.in sądy, prokuratury, biura
informacji gospodarczej. Zmiana z pewnością może ułatwić ocenę ryzyka przy
zawieraniu umów z nowymi kontrahentami i przyczynić się do przejrzystości
obrotu gospodarczego.