Zmiany w robotach budowlanych

12.05.2017

Zmiany w robotach budowlanych

Nowelizacja Kodeksu cywilnego,
która wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r. zmodyfikuje model odpowiedzialności
inwestora za należne podwykonawcom wynagrodzenie.

Dotychczas w świetle brzmienia
art. 647 (1) k.c. odpowiedzialność inwestora powstaje, jeśli wyraził on zgodę
na podwykonawcę. W praktyce pojawiało się wiele problemów interpretacyjnych
tego przepisu. Chodzi m.in. o formę wyrażenia zgody, czy może być ona dorozumiana.
Problemem jest również to, czy zgoda inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą
musi zostać wyrażona przed jej zawarciem lub wykonaniem, czy też może mieć
charakter następczy. Dodatkowe problemy nastręczał przepis wskazujący na
obowiązek przedłożenia inwestorowi umowy z podwykonawcą.

Od 1 czerwca przepis 647 (1) k.c.
otrzyma nowe brzmienie. Inwestor ma odpowiadać solidarnie z wykonawcą
(generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu
wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został
zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do
wykonywania tych robót. Odpowiedzialność inwestora ma nie powstać, jeżeli
w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia inwestor złożył
podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez
podwykonawcę.

Zgłoszenie nie będzie wymagane w
przypadku, gdy inwestor i wykonawca określili w łączącej ich umowie, zawartej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót
budowlanych wykonywanych za pomocą oznaczonego podwykonawcy.

Dla zgłoszenia wymagana jest
forma pisemna pod rygorem nieważności. Takie samo zastrzeżenie co do formy ma
sprzeciw inwestora. 

Nowością jest przepis, który
wyraźnie określa, iż inwestor odpowiada za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w
wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że
wynagrodzenie to przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za
roboty określone w zgłoszeniu. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za
zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia
należnego wykonawcy za roboty budowlane.