Zabrze przestrzenią rozwoju

Wygaśnięcie umowy najmu

12.05.2017

Wygaśnięcie umowy najmu

Do wygaśnięcia węzła
obligacyjnego pomiędzy stronami nie jest wystarczające opróżnienie lokalu i
wydanie kluczy osobie zaufania publicznego. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z
dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt V CNP 32/16. Wyrok został wydany w
następującym stanie faktycznym. Strony zawarły umowę najmu na czas określony.
Mimo braku upływu okresu na jaki umowa została zawarta najemca zrezygnował z
najmu, złożył stosowne oświadczenia do wynajmującego, iż nie zamierza korzystać
z lokalu i zdeponował klucze do lokalu u notariusza.

Sąd Najwyższy wskazał, że umowa
najmu ma charakter konsensualny, a nie realny, więc czynsz jest należny do
czasu wygaśnięcia umowy z powodu upływu terminu, na jaki została zawarta, albo
jej skutecznego wypowiedzenia niezależnie od tego, czy najemca korzysta z
lokalu. Skoro zatem umowa była zawarta na czas określony i nie upłynął okres na
jaki została zawarta, ani nie doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy,
należny jest wynajmującemu czynsz. Co istotne w analizowanej przez Sąd sprawie
umowa nie została skutecznie wypowiedziana ani rozwiązana przez strony, choćby
w sposób dorozumiany poprzez przyjęcie lokalu przez wynajmującego.