Konsultacje społeczne w sprawie statutu Domu Dziecka w Zabrzu

09.05.2017

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Nr XI/116/15 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określania sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje zainteresowane podmioty o konsultacji projektu uchwał:

Projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Domowi Dziecka w Zabrzu (nadanie nowej treści stautu związane jest z dostosowaniem statutu Domu Dziecka w Zabrzu do obowiązujących przepisów prawa).

Pełna treść pisma w załączeniu poniżej.