XLI sesja Rady Miasta Zabrze

08.05.2017

W najbliższy poniedziałek, 15 maja, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych siedem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031,
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Politechniki Śląskiej,
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnym nr 1,4,5 znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Nyskiej 30, na rzecz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,
5) przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na tata 2017-2019,
6) wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Zabrze w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim,
7) skargi nr BK.1510.19.2017 na Prezydenta Miasta Zabrze.