Zabrze przestrzenią rozwoju

XL sesja Rady Miasta Zabrze

05.04.2017

W najbliższy poniedziałek, 10 kwietnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XL sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych szesnaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031,
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Ireny Kosmowskiej 1 w Zabrzu,
4) wyrażenia zgody na odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. 1 Maja 5of. w Zabrzu,
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Nyskiej 25 w Zabrzu,
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej Zabrzu przy ul. Macieja Mielżyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze,
7) zmiany uchwały LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 18 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży przez Gminę Miejską Zabrze na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Franciszka nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jodłowej,
9) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze,
10) nadania nowej nazwy dla drogi – ul. Diamentowa,
11) udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności,
12) uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych dla 10 pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Miejskiej Zabrze,
13) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
14) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/206/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
15) zaliczenia dróg – ul. Guido Henckela Donnersmarcka i ul. Franciszka Ballestrema do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu,
16) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze.