Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

30.03.2017

30 marca, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, podpisana została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Umowa, którą podpisali: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz prezes zarządu firmy ASA Eko Polska Sp. o.o. Jarosław Wywiał, obowiązywać będzie do 31 marca 2020 r. Podzielono ją na dwie części – obszar PÓŁNOC i POŁUDNIE. Wartość umowy wynosi 73,7 mln zł (dotycząca północy – 41,1 mln zł, a dotycząca południa – 32,6 mln zł).

W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań podpisana dzisiaj umowa przewiduje nst. zmiany, które mają poprawić efektywność gospodarowania odpadami:

– w Ogrodach Działkowych: ustawowa zmiana i wprowadzenie opłat ryczałtowych; w zamian – nieograniczona ilość pojemników i miejsc wskazanych do gromadzenia;

– wprowadzenie w każdej dzielnicy Mobilnych PSZOK dla lepszej segregacji;

– likwidacja kolejnych ogólnodostępnych "gniazd segregacyjnych" (z 30 zostanie 10); zbiórka odpadów u źródła;

– punkt konsultacyjno-informacyjny.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy realizującego zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w danym obszarze należy:

– zapewnienie odpowiednich środków transportu służących do zbierania i transportu odpadów komunalnych i przekazania ich do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z hierarchią postępowania ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.);
– używanie pojazdów specjalistycznych oraz zapewnienie dostatecznej ilości tych pojazdów, gwarantujące terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi. Transportowane odpady komunalne winny być zabezpieczone przed ich wysypywaniem, rozwiewaniem oraz wyciekiem. W przypadku ww. zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego ich usunięcia;
– zapewnienie odpowiedniego potencjału technicznego i osobowego w celu prawidłowej realizacji zadania w trakcie całego okresu obowiązywania umowy;
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Zabrza zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu odpadów i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami ochrony środowiska oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego;
– odbiór i transport odpadów komunalnych niezależnie od warunków atmosferycznych, a także w przypadkach utrudnionego dojazdu.
– utrzymywaniem dostarczonych pojemników w należytym stanie technicznym;
– utrzymanie w należytym stanie sanitarnym wszystkich pojemników/kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie miasta Zabrze w ramach zawartej umowy na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;
– zapewnienie dostępu i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
– organizacja, obsługa i utrzymanie „gniazd segregacyjnych” (GS) rozmieszczonych na terenie miasta Zabrze;
– organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wyznaczonych przez Zamawiającego obiektach (przeterminowane leki, zużyte baterie);
– terminowe przekazywanie raportów miesięcznych i sprawozdań półrocznych Zamawiającemu.