Miejski Zespół Interdyscyplinarny ma już 5 lat

01.03.2017

Dzisiaj, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, 5-lecie działalności obchodzi Miejski Zespół Interdyscyplinarny. 1 marca mija także 10. rocznica obowiązywania Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W trakcie dzisiejszego spotkania zaprezentowany zostanie lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omówiona zostanie także realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016- 2020.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny powołany został w celu realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z 13 czerwca 2011 r. Główne jego zadania to:
• stworzenie jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• integracja środowisk i działań na rzecz budowania systemu przeciwdziałania przemocy w mieście Zabrze
• podniesienie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy.
• rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności reagowania wobec problemu przemocy.
• realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele:
• Urzędu Miejskiego
• Miejskiej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
• Sądu Rejonowego
• Prokuratury Rejonowej
• Policji
• Straży Miejskiej
• Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
• Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
• Ośrodka Wsparcia dla Kobiet
• Centrum Wsparcia "Zaufanie".

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie przedstawiciele policji, pomocy społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty oraz ochrony zdrowia zobowiązani są do założenie Niebieskiej Karty i przesłania jej do przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołana przez przewodniczącego grupa robocza podejmuje działania zmierzające do przerwania przemocy oraz udzielenie pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc.

Na terenie Zabrza w każdym Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej są koordynatorzy, z którymi można nawiązać kontakt w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie.