XXXVII sesja Rady Miasta Zabrze

07.02.2017

W najbliższy poniedziałek, 13 lutego, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych szesnaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2028,
3) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2017 roku w wysokości 43 mln zł,
4) zmiany uchwały Nr XXV/269/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 maja 2016r. w sprawie nadania statutu Zabrzańskiemu Centrum Świadczeń Rodzinnych,
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Zabrzu Grzybowicach,
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza przy ul. prof. Zbigniewa Religi – I Etap,
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze – I Etap,
8) zmiany Uchwały nr XXI/211/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu o nazwie „e-Zabrze Strategia budowy Społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020+",
9) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych i ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, w związku z nowym ustrojem szkolnym, wprowadzonym ustawą – Prawo oświatowe,
10) rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 13 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, ul. ks. Józefa Wajdy 7,
11) zmiany uchwały Rady Miasta Nr XLVII/703/14 z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany w statucie Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w Zabrzu,
12) ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zabrze oraz określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zabrze,
13) wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji ds. przyznawania nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi na rok 2017,
14) oddelegowania dwóch radnych do uczestnictwa w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Zabrze na lata 2017-2019,
15) zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze,
16) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze.