Otwarty konkurs na wybór Partnera – RPO WSL 11.1.4

25.01.2017

Prezydent Miasta Zabrza ogłasza otwarty konkurs na wybór Partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z regulaminem i wzorem oferty współpracy.