Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – konkurs PARP na dofinansowanie projektów

12.01.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

 • jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,
 • co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,
 • branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,
 • branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP ( Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 10 lutego 2017 r.) w terminie: od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Szczegóły -> poir.parp.gov.pl/poddzialanie-333-3-nabor-2017