Ważna informacja dla przedsiębiorców

11.01.2017

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zapisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) w stosunku do przedsiębiorców, którzy nie dokonali obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok, bądź też nie dopełnili obowiązku dokonania opłaty kolejnej raty w ustawowych terminach, tj. do 31 stycznia, 31 maja lub 30 września.

W myśl obowiązujących obecnie przepisów przedsiębiorca, który nie wniósł opłaty w w/w terminach, jest zobowiązany do uiszczenia jej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania obowiązku wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 bądź art. 111 ust. 2 albo 5. W przeciwnym wypadku zezwolenia wygasają z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia powyższych obowiązków, tj. niezłożenia oświadczenia, niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia i niedokonania opłaty. To oznacza, że przedsiębiorca, który nie dokonał opłaty w ustawowym terminie, aby nie dopuścić do wygaszenia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ma jeszcze możliwość dokonania opłat należnych, powiększonych o opłatę dodatkową w wysokości 30% należnej rocznej opłaty w nieprzekraczalnych terminach (przy opłacie należnej na dzień):
* 31 stycznia do 1 marca (jeśli luty ma 29 dni) lub 2 marca (gdy luty ma 28 dni)
* 31 maja do 30 czerwca
* 30 września do 30 października.

Przedsiębiorca, który nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży za poprzedni rok, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30 % tzw. opłaty podstawowej.
W przypadku natomiast przedsiębiorców, którzy nie złożyli oświadczenia oraz nie dokonali opłaty w ustawowym terminie, opłatę dodatkową się sumuje (60 %).
W związku z tym uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia br. zmianie ulega sposób uiszczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W pierwszym i ostatnim roku obowiązywania zezwolenia opłata za zezwolenia musi zostać wniesiona w całości przed wydaniem zezwolenia lub też w całości w styczniu w roku, w którym zezwolenie utraci ważność (art. 111 ust. 8). Ponieważ na terenie Zabrza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres 4 lat, wobec tego rozłożenie na 3 raty opłaty należnej będzie możliwe w przypadku drugiego i trzeciego roku obowiązywania zezwoleń. Powyższe zmiany dotyczą zarówno przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy występują z wnioskiem o wydanie przedmiotowych zezwoleń, jak i tych, którzy występują o ich kontynuację w związku z upływem terminu ważności dotychczasowych.

Jednocześnie przypominamy, że – zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy – przedsiębiorca nie może ubiegać się o zwrot nadpłaty w przypadku wcześniejszej rezygnacji z korzystania z wydanych zezwoleń.