Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

29.12.2016

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2016.23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informujemy, że Starosta Gliwicki, w związku z art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne, prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania Gminie Zabrze Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej pozwolenia wodnoprawnego.

Postepowanie dotyczy szczególnego korzystania z wód tj. wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy Grzybowice w Zabrzu poprzez istniejący wylot W1.8/7 do zbiornika połozonego w rejonie ul. Na Lesie.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest na wniosek Witolda Sikory działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze, w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak NO/021-W-157/16/20530 z 3 listopada 2016 r.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Gliwicach w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Zygmunta Starego 17 (budynek A, I piętro, pokój 104).

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.