Budżet Miasta Zabrze na 2017 rok

20.12.2016

Zdecydowaną większością głosów radni Rady Miasta Zabrze przyjęli budżet Miasta Zabrze na 2017 rok. Głosowanie odbyło się podczas sesji 19 grudnia. Dochody wyniosą 827 mln zł. Z kolei wydatki to kwota 841 mln zł.

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która stwierdziła, że dokument ten nie budzi zastrzeżeń oraz że projekt jest kompletny i został sporządzony zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Pozytywną opinię wydała też Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Miasta.

– Uważam, że tak przygotowany budżet z jednej strony odpowiada na potrzeby mieszkańców, a z drugiej nadal jest ukierunkowany na rozwój miasta i jego modernizację – powiedziała podczas sesji Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Zaznaczyć należy, że długofalowe kierunki polityki budżetowej uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Koncentrują się one na kluczowych kwestiach takich jak maksymalizacja nadwyżki operacyjnej oraz realizacja prorozwojowej strategii inwestycyjnej. Czynimy więc wiele starań w celu pozyskania dla Miasta środków unijnych.

Przedłożony Państwu budżet Miasta Zabrze na 2017 rok został opracowany w oparciu o analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2016 roku. Przyszłoroczny budżet został sporządzony z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego. Priorytetem w trakcie opracowania budżetu było utrzymanie prorozwojowej orientacji w zakresie rozdysponowania środków uwzględniającej potrzeby mieszkańców.
Na obecnym etapie planuje się, że dochody ogółem wyniosą ponad 827 mln zł, w tym dochody bieżące prawie 762 mln zł. Natomiast wydatki Miasta przyjęto na poziomie prawie 841 mln zł, z tego na wydatki majątkowe przeznaczamy 107 mln zł, a na wydatki operacyjne przyjęto prawie 734 mln zł. Należy wskazać, że zresztą tak jak w latach poprzednich, największy udział w tych środkach mają oświata i pomoc społeczna. Przekażemy na realizację tych zadań ponad połowę budżetu miasta. Prognoza budżetu na 2017 rok zakłada, iż główne kategorie budżetowe odnotują wzrost w porównaniu zarówno do planu pierwotnego, jak i planu po zmianach na rok bieżący.
Przewiduje się, iż w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu będzie on podlegał korektom w miarę wprowadzania dotacji i zadań w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Na bieżąco będą ujmowane kolejne projekty zakładane do prowadzenia, w szczególności w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), oczywiście przy uwzględnieniu możliwości finansowych Miasta. Wykorzystanie szansy jaką daje kolejny okres programowania i związana z nim alokacja będzie zdeterminowane w głównej mierze możliwościami do zapewnienia odpowiednich wkładów własnych w realizację poszczególnych przedsięwzięć, a to z kolei jest ściśle powiązane z utrzymaniem możliwie wysokiej nadwyżki operacyjnej oraz zdolności do zaciągania zobowiązań zwrotnych w perspektywie do co najmniej 2020 roku. W zakresie uchwalanego „budżetu operacyjnego” na rok 2017 przyjęte wielkości dochodów i wydatków przekładają się na obowiązkowe uzyskanie nadwyżki bieżącej, która w naszym przypadku wynosi 28,1 mln zł.
Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że niektóre z głównych źródeł dochodów Miasta, takich jak podatki dochodowe, w dużej mierze zależeć będą od stanu koniunktury gospodarczej zarówno w kraju jak i na świecie. Niezależnie należy zwrócić uwagę na niepewność po stronie wydatkowej budżetu chociażby związanej z aktualnie opracowywaną reforma oświaty.
Przed Miastem Zabrze stoi wyzwanie związane ze stopniowym budowaniem swojego potencjału dochodowego. Priorytetem polityki budżetowej w 2017 roku i w kolejnych latach będzie zatem zwiększenie potencjału rozwojowego Miasta poprzez optymalne wykorzystanie środków unijnych.