Projekt "Moja firma – moja niezależność" szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

12.12.2016

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Planowany nabór do projektu: styczeń 2017

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 

osoby po 30 roku życia,
zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;

– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);

– osoby niepełnosprawne;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach.

UWAGA: osoba, która ukończyła 29 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 30 roku życia nie może zostać zakwalifikowana do projektu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu: 1.12.2016 – 30.11.2018

Wartość projektu: 1 912 876,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 625 945,28 zł

Szczegóły -> http://www.gapr.pl/pl/top/o_projekcie806