Zabrze przestrzenią rozwoju

Akcja "Sprzątaj po swoim psie"

08.12.2016

Urząd Miejski w Zabrzu przypomina o obowiązku sprzątania po swoim psie. Psie odchody umieszczone w torebce należy wrzucać do zwykłych ulicznych koszy na śmieci lub pojemników na odpady zmieszane. Jest to sposób zgodny z prawem i stosowany, ze względów ekonomicznych, przez zdecydowaną większość miast, które zajęły się tym problemem.

Obowiązek sprzątania po swoim psie wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zabrze (Obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze), a także z ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Obowiązek sprzątania po swoim psie będzie egzekwowany przez Straż Miejską. Jego niewykonywanie, zgodnie z art. 54 ustawy Kodeks wykroczeń, zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 500 zł.