Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

29.11.2016

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) informujemy, że 17 listopada br. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Postępowanie dotyczy korzystania z wód, tj. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów położonych w rejonie ulic: F. Prężyny, P. Maszyńskiego, J. Pestalozziego ( w części), prof. M. Huberta w Zabrzu-Maciejowie, istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej W1.1/7 do rzeki Bytomki w Zabrzu.