XXXIV sesja Rady Miasta Zabrze

28.11.2016

W najbliższy poniedziałek, 5 grudnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych siedem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3) zmiany uchwały nr XXXI/336/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 163, stanowiącego własność Miasta Zabrze,
4) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji,
5) zmiany uchwały XXXI/340/16 RM Zabrze z dnia 17 października 2016r w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków PFRON w roku 2016,
6) przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Zabrzu na rok 2017,
7) zmiany uchwały nr XIV/145/11 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uchwalenia programu „Rodzina na 5+”.