(Nie)pełnosprawni w swojej firmie

21.11.2016

Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Planowany nabór do projektu: grudzień 2016 / styczeń 2017
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl
po ich zatwierdzeniu przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ (poniższe warunki należy spełnić łącznie):

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • po 30 roku życia,
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

UWAGA: osoba, która ukończyła 29 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 30 roku życia nie może zostać zakwalifikowana do projektu.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • spotkanie z Doradcą Zawodowym
 • blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
 • wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – max. 23 754,00 zł
 • finansowe wsparcie pomostowe – dla wszystkich uczestników max. 1750,00 zł/m-c na 6 miesięcy, dla 15 uczestników na kolejne 6 miesięcy
 • wsparcie doradcze (po rozpoczęciu działalności)
 • pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
 • opieka indywidualna

   

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • reklama (do 10% wartości dotacji),
 •  środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
 • prace remontowo-adaptacyjne,
 • środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

O PROJEKCIE:
Cel projektu: założenie do 30.09.2017r. działalności gospodarczej przez 32 osoby z niepełnosprawnościami z województwa śląskiego, będące w wieku pow. 30 roku życia, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i prowadzenie jej przez min. 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.
Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia
Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Okres realizacji projektu: 1.11.2016 – 31.10.2018
Wartość projektu: 1 774 243,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 508 106,72 zł