Polska Organizacja Turystyki obradowała w Warszawie

07.11.2016

3 listopada w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej poświęcone dyskusji o planach na najbliższe lata. W obradach uczestniczyła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, członek Rady POT oraz zaproszeni goście m.in. Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki oraz Dawid Lasek Wiceminister Sportu i Turystyki.

Obecność ministra Witolda Bańki była okazją do zapoznania Rady POT z aktualnymi kierunkami rządowego programu promocji krajowe turystyki. Rozmawiano o zacieśnieniu współpracy instytucji i organizacji zaangażowanych w promocję Polski. Pragmatyka wynikająca ze ścisłego współdziałania, wykorzystanie dostępnych środków finansowych, zharmonizowanie podejmowanych w skali kraju przedsięwzięć ‒ podniesie efektywność tworzenia markowych, lokalnych i narodowych produktów turystycznych, pozwoli na zwielokrotnienie skuteczności promocji walorów i oferty wielu sektorów usług turystycznych i wartości kulturowych Polski za granicą, przyczyni się też do inspirowania wzrostu zainteresowania Polską na świecie korzystnego dla rozwoju turystyki i pobudzającego procesy gospodarcze w naszym kraju.

Obecni na posiedzeniu byli w pełni zgodni z tak rozumianą polityką kształtowania mechanizmów nadających kierunek działań na najbliższe lata. Prezes POT dr Wojciech Fedyk podkreślił, że wiele ze wskazanych założeń jest przez POT skutecznie realizowanych, a dalsze znajdują się w planach działania na najbliższe lata. Między innymi POT aktywnie uczestniczył w merytorycznym wsparciu przygotowań kampanii MSiT „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, a nowe formy współpracy wprowadzane są w ramach systemu POT-ROT-LOT oraz kooperacji z samorządami wszystkich szczebli i organizacjami samorządu gospodarczego. Nasilana będzie także wymiana informacji między MSiT i POT, aby skutecznie współdziałać, co deklarował Prezes POT.

Z aprobatą przyjęta została już wdrożona inicjatywa prezesa POT powołania zespołu do spraw turystyki działającego przy Konwencje Marszałków, doskonalony jest model klastrów i innych form wspólnej strategii pozyskiwania funduszy na rzecz konsorcjów czy klubów produktowych gromadzących podmioty branży turystycznej, organizacje i instytucje zainteresowane rozwojem turystyki aktywnej na przykład rowerowej na szlaku Green Vello.

Dawid Lasek, wiceminister odpowiedzialny za turystykę w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wskazał, że od momentu objęcia funkcji podsekretarza stanu, odbył wiele konsultacyjnych spotkań z przedstawicielami branży turystycznej. Zapewnił też Radę POT, że podejmuje działania na rzecz traktowania turystyki w kategoriach ważnego działu gospodarki narodowej, ale także doceniania wartości tego sektora między innymi jako pola wymiany wiedzy i doświadczeń konsolidującego przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, nadto, co szczególnie ważne, istotnego elementu polityki międzynarodowej. Sukcesem jest włączenie turystyki do rządowego planu wicepremiera Morawieckiego Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, uznanie, że także i turystykę cechuje wyróżniająca zdolność dynamizowania rozwoju Polski. Istnieje jednak potrzeba dostosowania oferty do reguł współczesnego rynku usług turystycznych. Ma temu służyć między innymi stworzenie integrującego domu marek turystycznych, które umożliwią pokazanie Polski z całym bogactwem kulturowym i przyrodniczym. Do każdego produktu przygotowana zostanie strategia marki, potem nastąpi zintegrowanie wszystkich elementów w taki sposób, aby można było nimi zarządzać w ramach domu marek polskich, co pozwoli na tworzenie pakietów, które włączą do katalogów zagraniczne biura podróży. Dom marek turystycznych będzie podstawą szerokiej oferty wysokiej jakości usług, budującej w odbiorze zagranicznych turystów, renomę Polski.