Jubileusz Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta

07.11.2016

W dniach 4-5 listopada we Wrocławiu zorganizowane zostały uroczystości z okazji 35-lecia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. W Narodowym Forum Muzyki odbył się koncert jubileuszowy. Z kolei w kościele św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu odprawiono mszę św. Spotkanie jubileuszowe w Narodowym Forum Muzyki było okazją do podsumowania działalności Towarzystwa. 

– Przez te lata Towarzystwo dało się poznać jako organizacja, która w sposób profesjonalny i odpowiedzialny realizuje postawione sobie cele. Wypracowało markę stowarzyszenia kierującego się troską o bliźniego. Okazywana przez Towarzystwo, jego członków, pracowników i wolontariuszy otwartość i życzliwość jest niezwykle ważnym przykładem społecznego zaangażowania i bezinteresownej miłości bliźniego – podkreślała uczestnicząca w uroczystościach Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Pomoc społeczna i troska o mieszkańców to jedno z kluczowych zadań dla samorządu lokalnego. Współdziałanie, jakie od dwudziestu lat podejmujemy z zabrzańskim kołem Towarzystwa, przyczynia się do wypracowania skutecznych metod niesienia pomocy mieszkańcom potrzebującym wsparcia.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zostało założone w 1981 roku. Jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim – w duchu Patrona, św. Brata Alberta. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez m.in. zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu i innych placówek pomocowych, pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną, prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii czy wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków. Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową która zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 r nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 2700 członków zorganizowanych w 67 kołach.

W Zabrzu Towarzystwo funkcjonuje od 20 lat. W latach 2014-2016 miasto dofinansowała jego działalność kwotą 2,5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na Ośrodek Wsparcia dla Kobiet, Ośrodek Pomocy dla Bezdomnych Zwierząt, przygotowywanie ciepłego posiłku oraz mieszkań readaptacyjnych.

Koło Zabrzańskie Towarzystwa zostało powołane do życia 18 maja 1996 roku. We wrześniu tego roku uzyskało budynek przy ul. Ofiar Katynia 48 z przeznaczeniem na zorganizowanie w nim Schroniska dla bezdomnych kobiet i matek. Pierwsze kobiety zamieszkały w nim już w listopadzie tego samego roku. Kolejną placówkę powołano do życia w 2000 roku. Było to Przytulisko, w którym znalazły opiekę i schronienie całe rodziny, tak by nie trzeba było ich rozdzielać. W październiku 2004 roku. Przytulisko zostało ukierunkowane na pomoc bezdomnym mężczyznom. Celem dalszego wspierania osób i rodzin, które opuściły placówki uruchomiony został Klub Albertyński – placówka wsparcia dla osób wyprowadzonych z bezdomności. Koło Zabrzańskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w roku 2005 włączyło się w realizację projektu „Wyprowadzić na prostą”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym celu w roku 2005 przy współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu wyremontowano lokal przy ul. Wolności 241 na potrzeby Punktu Aktywizacji Bezrobotnych wynajmowanego od Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W PAB-ie realizowano osobiste towarzyszenie akompaniatorów osobie bezrobotnej w poszukiwaniu pracy i nabywaniu umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy.