Zabrze przestrzenią rozwoju

Park im. Augusta Hlonda

28.10.2016

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie nadania parkowi przy kościele pw. Bożego Ciała w Kończycach imienia kardynała Augusta Hlonda. Tym samym obowiązuje uchwała Rady Miasta Zabrze w tej sprawie z dnia 27 sierpnia 2015 roku, która została podjęta na wniosek Rady Dzielnicy Kończyce.

W rozstrzygnięciu nadzorczym z 8 października 2015 roku uznano, że uchwała jest niezgodna z prawem, bowiem obszar obejmujący teren parku nie stanowi w całości własności Miasta Zabrze. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że stosownie do art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Do ustalenia zakresu korzystania z obiektu użyteczności publicznej, jakim niewątpliwie jest park miejski, należy zaliczyć nadanie mu nazwy. Nadanie nazwy parkowi ma bowiem znaczenie powszechne, stanowiąc wyraz uporządkowania określonej przestrzeni miasta. Park składa się z trzech nieruchomości, przy czym jedna działka jest własnością miasta, dwie zostały miastu użyczone na czas nieoznaczony przez Parafię Rzymsko-Katolicką. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że źródłem uprawnienia do dysponowania nieruchomością może być nie tylko prawo własności, ale również inny tytuł prawny, w tym prawo użyczenia.

Przypomnijmy, że imię kardynała Hlonda nadano z inicjatywy Rady Dzielnicy Kończyce, Komisja Rady Miasta zajmująca się nazewnictwem zaopiniowała propozycję pozytywnie, a Rada Miasta Zabrze podjęła jednogłośnie uchwałę w tej sprawie. Park, który otrzymał imię pierwszego biskupa diecezji katowickiej, położony jest między ulicami Paderewskiego, Miłą i Olsztyńską.

Kardynał August Hlond w styczniu 1926 r. został pierwszym biskupem diecezji katowickiej, do której należą Kończyce. Pół roku później papież Pius XI mianował go prymasem Polski. W uzasadnieniu projektu uchwały zabrzańskiej Rady Miasta o Kardynale napisano: „syn ziemi śląskiej, salezjanin, pierwszy biskup katowicki, prymas kościoła katolickiego w Polsce. Jeden z najwybitniejszych Polaków, przywódca duchowy Polski w latach 1926 – 1948".