Zabrze przestrzenią rozwoju

Akcja Zimowa 2016/2017

26.10.2016

Zgodnie z Zarządzeniem nr 991/IK/2016 z 13 października 2016 prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik powołany został Miejski Komitet Akcji Zimowej 2016/2017.

Z ramienia prezydent Zabrza funkcję pełnomocnika sprawować będzie naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, a funkcję koordynatora i nadzoru prowadzenia Akcji Zimowej na terenie gminy Zabrze sprawować będzie dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu, jako lider konsorcjum wybranego w drodze przetargu do prowadzenia likwidacji skutków zimy w zakresie dróg i placów objętych zimowym utrzymaniem przez MZDiII, jest zobowiązany do:
– organizacji i nadzoru służby dyspozytorskiej w zakresie prowadzenia Akcji Zimowej na ustalonych trasach i terenach w zakresie objętym umową,
– utrzymania sprawnego sprzętu specjalistycznego i transportowego w stałym pogotowiu w ilości określonej w SIWZ stanowiącej załącznik do zawartej umowy,

Zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów chemicznych i nie chemicznych do usuwania gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania oblodzeniu i śliskości pośniegowej,
– organizacji całodobowego pogotowia akcji zimowej.

Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizować będą siłami i środkami własnymi właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze. Kontrolę nad właściwą realizacją zadań usuwania skutków zimy sprawować będzie Straż Miejska w Zabrzu.

Podstawowym celem Akcji Zimowej jest likwidacja skutków zimy, a przede wszystkim zabezpieczenie przejezdności dróg, a także zapewnienie ciągłości ruchu kołowego i pieszego we wszystkich możliwych warunkach pogodowych.

Pogotowie zimowe trwa od 1 listopada 2016 do 31 marca 2017 r.