Zabrze "Z Inkluzją na TY"

19.10.2016

Urząd Miejski w Zabrzu oraz Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski od dzisiaj rozpoczęło realizujację projektu „Z Inkluzją na Ty”. Jest to środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, dofinansowany z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt potrwa do końca stycznia 2017 roku. W uroczystości rozpoczynającej projekt uczestniczył zastępca prezydenta Zabrza – Krzysztof Lewandowski.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności wsparcia środowiskowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Zabrza i ich opiekunów. W ramach projektu powstanie model wsparcia udzielanego zarówno osobom z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich opiekunom.

Model wsparcia obejmował będzie następujące obszary:

 • Wsparcie samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Usługi ułatwiające życie
 • Zabezpieczenie bytu prawnego i materialnego po śmierci opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Koordynacja udzielanego wsparcia na terenie gminy Zabrze

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie potrzeb w wymienionych wyżej obszarach wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) oraz ich opiekunów. Przeprowadzona zostanie także analiza możliwości szerszego wykorzystania wsparcia, które już jest udzielane na terenie Zabrza, analiza funkcjonującego w Polsce prawa.

Do współpracy w ramach projektu zostały zaproszone: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiciele wszystkich instytucji (przedstawiciele jednostek Miasta Zabrze, organizacje pozarządowe) z terenu Zabrza, które udzielają różnorodnego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, przedstawiciele edukacji,
a także przedstawiciele firm, które mogłyby takiego wsparcia udzielić.

Model kompleksowego wsparcia powstanie w oparciu o następujące założenia:

 • Podstawą modelu jest założenie, że aby model był skuteczny i efektywny musi powstać w wyniku analizy potrzeb i możliwości dorosłych ONI w gminie Zabrze.
 • Celem projektowanego wsparcia muszą być takie działania, które pozwolą ONI żyć i funkcjonować w swoim środowisku lokalnym, wśród osób im bliskich, w warunkach zbliżonych do domowych, jak najbardziej samodzielnie.
 • Samodzielne funkcjonowanie ONI jest kluczowym elementem, który musi zostać wykorzystany przy tworzeniu systemu wsparcia środowiskowego.
 • Konieczne jest objęcie wsparciem nie tylko ONI, ale także opiekunów prawnych, którzy są w stanie sprawować opiekę nad ONI w warunkach zbliżonych do warunków rodzinnych, dlatego należy przeanalizować potrzeby opiekunów prawnych i stworzyć system usług wytchnieniowych.
 • Ważne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ONI oraz ich opiekunom prawnym poprzez wdrożenie rozwiązań systemowego wsparcia ONI po śmierci opiekunów prawnych.
 • Konieczna jest wspólny język komunikacji i współpraca wszystkich podmiotów, które zajmują się bądź działają na rzecz ONI.
 • Konieczne jest płynne stosowanie różnych form wsparcia, ponieważ należy bazować na założeniu, że rodzaj stosowanego wsparcia może się zmieniać w zależności od wieku ONI, ich kondycji zdrowotnej i psychofizycznej, kondycji opiekunów i wielu innych czynników wpływających na sposób funkcjonowania każdego z nas w danym momencie.
 • Należy podjąć starania, by powstały w trakcie projektu model stał się kompletny i funkcjonował w Zabrzu w określonym okresie czasu.

Materialną postacią modelu będzie Księga Wsparcia Środowiskowego w Zabrzu zawierająca wyniki pogłębionych badań potrzeb ONI i ich opiekunów, opis funkcjonujących form wsparcia, standardy dla każdej formy wsparcia, zasady kierowania wsparcia do ONI i ich rodzin, narzędzia do diagnozowania potrzeb ONI i ich rodzin, zasady współpracy pomiędzy wszystkimi partnerami.

Efektem pracy projektowej będzie opracowany, gotowy do wdrożenia, kompleksowy, komplementarny system wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów. Model odpowiadający na potrzeby tej grupy mieszkańców Zabrza i ich opiekunów. Model realny do wdrożenia w perspektywie kilku lat i we współpracy z różnymi środowiskami.