Konferencja na temat jakości powietrza

19.10.2016

18 października, w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Z Warszawy przez Limę i Paryż do Marrakeszu”. Wydarzenie poświęcone było zagadnieniom ochrony klimatu, a także problematyce emisji zanieczyszczeń i jakości powietrza oraz wpływu tych zjawisk na zdrowie.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych m.in. Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce czy Agnieszka Sosnowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Środowiska. W dyskusji na temat jakości powietrza w Polsce udział wzięła Katarzyna Dzióba, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze. W gronie dyskutantów znaleźli się reprezentanci Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz członkowie Polskiego Alarmu Smogowego.

Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba zaprezentowała podejmowane przez samorząd przedsięwzięcia, mające na celu poprawę jakości powietrza w mieście. Zabrze podejmuje wiele działań w zakresie eliminacji niskiej emisji. To m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych poprzez termomodernizację i termorenowację, wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych, wymiana starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi (węglem) na instalacje wysokosprawne energetycznie i ekologicznie. W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wykonano 6800 inwestycji w zakresie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. Dodatkowo w ramach tzw. małego PONE wykonano w Zabrzu 9400 inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i zmianie systemu ogrzewania. W Zabrzu sukcesywnie realizowany jest program termomodernizacji budynków. Dotyczy to 29 szkół, 14 przedszkoli i 23 obiektów użyteczności publicznej. Realizowany jest też program termomodernizacji budynków mieszkalnych będących własnością osób fizycznych, spółdzielni i miasta. Warto także nadmienić, że Zabrze zwiększyło obszary terenów zielonych o 183 hektary realizując program „Rekultywacji terenów w rejonie rzeki Bytomki” oraz ograniczyło emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymywanie nawierzchni. Nie bez znaczenia są też inwestycje w zakresie rozwoju komunikacji publicznej (modernizacja torowisk tramwajowych), rozwoju systemu ścieżek rowerowych oraz budowy, modernizacji i rozbudowy dróg (Drogowa Trasa Średnicowa, budowa dróg w strefie ekonomicznej czy odbudowa dróg w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej). W ostatnich latach odnotowywane jest zmniejszenie wskaźnika przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń pyłu PM10 w powietrzu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020 obejmuje następujące zadania:
– kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
– kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
– Termomodernizacja budynków mieszkalnych (wspólnoty, spółdzielnie)
– Podłączenie budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej
– Budowa farm fotowoltaicznych
– Dalsza modernizacja dróg i rozwój sieci szlaków rowerowych
– Budowa Centrum Przesiadkowego
– Działania edukacyjne

W działania poprawiające jakość powietrza w Zabrzu wpisują się Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla pracujący nad paliwem niskoemisyjnym tzw. „Błękitnym węglem” oraz firma Fortum, która buduje nową elektrociepłownię z zastosowaniem najnowszych technologii i rozwiązań pozwalających na ograniczenie szkodliwej emisji.