XXXI sesja Rady Miasta Zabrze

12.10.2016

Już dzisiaj, 17 października, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych dziesięć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Cieszyńskiej 12, stanowiącego własność Miasta Zabrze,
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 163, stanowiącego własność Miasta Zabrze,
5) przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza,
6) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości lokalowej – lokalu nr 17 znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Dr. Henryka Jordana 2, na rzecz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,
7) zmiany uchwały nr LVIII/864/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej,
8) zmiany uchwały nr XXIV/251/16 RM z dnia 18 kwietnia 2016r w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków PFRON w roku 2016,
9) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok,
10) powołania radnego do składu komisji Rady Miasta Zabrze oraz zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Zabrze.