Zabrze realizuje projekt "Z Inkluzją na Ty"

06.10.2016

Urząd Miejski w Zabrzu oraz Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski od 1 października realizuje  projekt „Z Inkluzją na Ty”. Jest to środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, dofinansowany z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt potrwa do końca stycznia 2017 roku.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności wsparcia środowiskowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Zabrza i ich opiekunów. W ramach projektu powstanie model wsparcia udzielanego zarówno osobom z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich opiekunom. 

Model wsparcia obejmował będzie następujące obszary:

 1. Wsparcie samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Usługi ułatwiające życie
 5. Zabezpieczenie bytu prawnego i materialnego po śmierci opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Koordynacja udzielanego wsparcia na terenie gminy Zabrze

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie potrzeb w wymienionych wyżej obszarach wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) oraz ich opiekunów. Przeprowadzona zostanie także analiza możliwości szerszego wykorzystania wsparcia, które już jest udzielane na terenie Zabrza, analiza funkcjonującego w Polsce prawa. 

Do współpracy w ramach projektu zostaną zaproszone: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiciele wszystkich instytucji (przedstawiciele jednostek Miasta Zabrze, organizacje pozarządowe) z terenu Zabrza, które udzielają różnorodnego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, przedstawiciele edukacji,
a także przedstawiciele firm, które mogłyby takiego wsparcia udzielić. 

Model kompleksowego wsparcia powstanie w oparciu o następujące założenia: 

 1. Podstawą modelu jest założenie, że aby model był skuteczny i efektywny musi powstać w wyniku analizy potrzeb i możliwości dorosłych ONI w gminie Zabrze.
 2. Celem projektowanego wsparcia muszą być takie działania, które pozwolą ONI żyć i funkcjonować w swoim środowisku lokalnym, wśród osób im bliskich, w warunkach zbliżonych do domowych, jak najbardziej samodzielnie.
 3. Samodzielne funkcjonowanie ONI jest kluczowym elementem, który musi zostać wykorzystany przy tworzeniu systemu wsparcia środowiskowego.
 4. Konieczne jest objęcie wsparciem nie tylko ONI, ale także opiekunów prawnych, którzy są w stanie sprawować opiekę nad ONI w warunkach zbliżonych do warunków rodzinnych, dlatego należy przeanalizować potrzeby opiekunów prawnych i stworzyć system usług wytchnieniowych.
 5. Ważne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ONI oraz ich opiekunom prawnym poprzez wdrożenie rozwiązań systemowego wsparcia ONI po śmierci opiekunów prawnych.
 6. Konieczna jest wspólny język komunikacji i współpraca wszystkich podmiotów, które zajmują się bądź działają na rzecz ONI.
 7. Konieczne jest płynne stosowanie różnych form wsparcia, ponieważ należy bazować na założeniu, że rodzaj stosowanego wsparcia może się zmieniać w zależności od wieku ONI, ich kondycji zdrowotnej i psychofizycznej, kondycji opiekunów i wielu innych czynników wpływających na sposób funkcjonowania każdego z nas w danym momencie.
 8. Należy podjąć starania, by powstały w trakcie projektu model stał się kompletny i funkcjonował w Zabrzu w określonym okresie czasu. 

Materialną postacią modelu będzie Księga Wsparcia Środowiskowego w Zabrzu zawierająca wyniki pogłębionych badań potrzeb ONI i ich opiekunów, opis funkcjonujących form wsparcia, standardy dla każdej formy wsparcia, zasady kierowania wsparcia do ONI i ich rodzin, narzędzia do diagnozowania potrzeb ONI i ich rodzin, zasady współpracy pomiędzy wszystkimi partnerami. 

Efektem pracy projektowej będzie opracowany, gotowy do wdrożenia, kompleksowy, komplementarny system wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów. Model odpowiadający na potrzeby tej grupy mieszkańców Zabrza i ich opiekunów. Model realny do wdrożenia w perspektywie kilku lat i we współpracy z różnymi środowiskami.