Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego

05.10.2016

13 października 2016 r. podpisana została umowa nr UDA-RPSL.11.02.01—24-03GA/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: "Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.

Projekt „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” jest realizowany przez Miasto Zabrze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Realizację projektu zaplanowano od września br. do września 2019 r. w zabrzańskich szkołach zawodowych i jednej placówce kształcenia zawodowego.

Lista placówek uczestniczących w projekcie:
– Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. Zwrotniczej 11
– Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu przy ul. K. Sitki 55
– Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13
– Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58
– Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 4
– Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26
– Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu przy ul. J. Piłsudskiego 58
– Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 118
– Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu przy Placu Traugutta 1
– Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12
– Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu przy ul. H. Sienkiewicza 43
– Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

– doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 1194 uczniów w zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie,
– podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe,
– zorganizowanie praktyk i staży dla 597 uczniów u pracodawców,
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 116 nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu,
– wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia,
– doposażenie pracowni zawodowych tak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców,
– zwiększenie współpracy szkół i placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 26.09.2016 – 23.09.2019.