Zabrze przestrzenią rozwoju

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

08.09.2016

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2016.23 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informujemy, że Starosta Gliwicki, w związku z art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne, prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest na wniosek Gminy Zabrze Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Nr NO/021-W-109/16/14211 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Postępowanie dotyczy szczególnego korzystania z wód tj. wprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu dzielnicy Biskupice w Zabrzu do rowu Drzymały poprzez budowę wylotu W1.21/6 i do zbiornika wodnego położonego przy szybie Mikołaj poprzez budowlę wylotu brzegowego W2.21/6.

Współrzędne geograficzne wylotów:
W1.21/6 50º19’18,207’’ N i 18º49’47,079’’ E
W2.21/6 50º20’06,564’’ N i 18º49’24,094’’ E

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Gliwicach w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Zygmunta Starego 17, budynek A, I piętro, pokój 104.

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.