Rozwój szkolnictwa zawodowego

19.08.2016

Urząd Miejski w Zabrzu pozyskał dofinansowanie w wysokości 7,5 mln zł na realizację projektu pt. „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Realizację projektu zaplanowano od września br. do września 2019 r. w 16 zabrzańskich szkołach zawodowych i jednej placówce kształcenia zawodowego.
W ramach projektu przewidziano następujące działania:
• doradztwo edukacyjno- zawodowe dla 1194 uczniów w zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie,
• podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz kursów i szkoleń dających uprawnienia zawodowe,
• zorganizowanie praktyk i staży dla 597 uczniów u pracodawców,
• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 116 nauczycieli kształcenia zawodowego/ instruktorów praktycznej nauki zawodu,
• wdrożenie nowych innowacyjnych form kształcenia,
• doposażenie pracowni zawodowych tak, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały warunki pracy u pracodawców,
• zwiększenie współpracy szkół i placówki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.