Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy przez PUP Zabrze

21.07.2016

 Wnioski należy składać w dniach od 3 do 5 sierpnia 2016 r., w sekretariacie (pok. 8.05, VIII poziom PUP w Zabrzu) w godzinach 8:00 – 15:00 w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Jednocześnie informujemy, że wnioski w formie elektronicznej przesłane przed godz. 8:00 dnia 03.08.2016 r. będą traktowane jak wnioski złożone przed terminem naboru, czyli nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski Pracodawców będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, zgodnie z §6 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014r. w sprawie przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639).