Sesja absolutoryjna

27.06.2016

27 czerwca odbyła się XXVII sesja Rady Miasta Zabrze. W porządku obrad znalazło się sześć uchwał, w tym m.in. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2015 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2015 rok.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2015 rok oraz zaprezentowała najważniejsze inwestycje.

Następnie Skarbnik Miasta Piotr Barczyk omówił realizację budżetu Miasta Zabrze za 2015 rok. Po dyskusji radni zdecydowaną większością głosów zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2015 rok.

Druga uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2015 rok. Podobnie jak w pierwszy głosowaniu radni zdecydowaną większością głosów udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2015 rok.