Nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych

23.06.2016

Informujemy, że 20 maja br. weszła w życie nowa ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 tekst jednolity), która zmienia zasady działania m.in. stowarzyszeń zwykłych. W związku z tym, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 19 listopada 2015 r.) wszystkie stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji stowarzyszeń przed 20 maja 2016 r. powinny dokonać wpisu do nowej ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 20 maja 2018 r.

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych. Aby dokonać wpisu stowarzyszenia do nowej ewidencji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z następującymi dokumentami:
• Regulamin działalności,
• Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli,
• Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, albo członków zarządu,
• Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej o ile regulamin przewiduje powstanie takiego organu,
• Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich I piętro, pok. 106). Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście bądź telefonicznie pod nr tel.: 032 37 33 450.