XXVII sesja Rady Miasta Zabrze

21.06.2016

W najbliższy poniedziałek, 27 czerwca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych sześć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2015 rok,
2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2015 rok,
3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
5) uchylenia uchwały nr XXV/263/16 rady Miasta Zabrze z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/537/05 z dnia 12.09.2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami",
6) zmiany uchwały nr XLIV/537/05 z dnia 12.09.2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami".