XXVI sesja Rady Miasta Zabrze

01.06.2016

W najbliższy poniedziałek, 6 czerwca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych jedenaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020,
2) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Szpitalnej 17, stanowiącej własność Miasta Zabrze, ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, na czas nieoznaczony,
3) zmiany Uchwały Nr LII/770/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności,
4) likwidacji publicznego Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43,
5) likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2 dla Dorosłych w Zabrzu, ul. Franciszkańska 13,
6) ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,
7) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku,
8) zmiany uchwały nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
10) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
11) udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy – miasta Równe.