Zabrze przestrzenią rozwoju

Trzeci sektor na pierwszym planie

31.05.2016

Opublikowano sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi za ubiegły rok.

Na koniec 2015 r., z siedzibą w Zabrzu działało 306 organizacji pozarządowych, w tym 32 fundacje, 207 stowarzyszeń i 67 klubów sportowych.

Zabrze współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. w zakresie pomocy społecznej, w szczególności wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także działalności na rzecz emerytów, wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ważnym elementem współpracy jest promocja sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, wspieranie lokalnych twórców i środowisk artystycznych, organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali oraz działania na rzecz edukacji kulturalnej. Kolejny obszar wspólnych działań to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w kołach, klubach dyskusyjnych i twórczych.

Ważnym elementem współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjnych, turystycznych i krajoznawczych. Kolejny zakres wspólnych działań dotyczy promowania edukacji ekologicznej, wspierania rewitalizacji obiektów, terenów zielonych i poprzemysłowych, przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Miasto współpracuje także z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją zawodową i przeciwdziałaniem bezrobociu (także osób niepełnosprawnych) oraz promującymi przedsiębiorczość. Na liście priorytetów znalazła się również poprawa ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także działania mające na celu upowszechnienie i ochronę wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi może przybierać różne formy. Wsparcie pozafinansowe polega m.in. na:

 • prowadzaniu strony internetowej „Mapa Aktywności Lokalnej” dla organizacji pozarządowych pod adresem www.mal.zabrze.pl 
 • opracowaniu e-narzędzi do obsługi konsultacji, składania wniosków w otwartych konkursach ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań
 • inicjowaniu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
 • przekazywaniu organizacjom pozarządowym, m.in. za pośrednictwem mediów lokalnych, informacji o realizacji zadań publicznych, o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć
 • gromadzeniu i udostępnianiu informacji o imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych na terenie miasta
 • udostępnianiu bezpłatnie organizacjom siedziby oraz pomieszczeń
 • udostępnianiu podmiotom trzeciego sektora bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach obiektów miejskich, umożliwiając im organizację imprez sportowych i kulturalnych
 • informowaniu podmiotów trzeciego sektora o możliwościach pozyskiwania środków finansowych spoza budżetu miasta
 • organizowaniu szkoleń i kursów podnoszących kompetencje działaczy organizacji pozarządowych oraz zapewnianiu porad specjalistycznych
 • konsultowaniu z organizacjami pozarządowych projektów aktów prawa miejscowego
 • zapewnianiu dostępu do bezpłatnego internetu,
 • udzielaniu rekomendacji, organizowaniu przedsięwzięć promujących ideę społeczeństwa obywatelskiego i dokonań organizacji pozarządowych
 • wynajmowaniu organizacjom lokali z zasobów komunalnych na preferencyjnych warunkach
 • podejmowaniu inicjatyw integrujących organizacje wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska
 • zapraszaniu organizacji do tworzenia dokumentów planistycznych i strategicznych dla Miasta Zabrze
 • udostępnianiu organizacjom sprzętu multimedialnego oraz innych narzędzi elektronicznych umożliwiających sprawne funkcjonowanie organizacji
 • udzielaniu pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

Wsparcie finansowe polega przede wszystkim na zlecaniu przez samorząd zadań podmiotom trzeciego sektora. W ubiegłym roku Miasto Zabrze wydało na ten cel ponad 5,7 mln zł.

Od 2004 r. można przekazywać 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W Zabrzu, w 2015 r. zarejestrowano 33 podmioty upoważnione do korzystania z tej formy wsparcia. Otrzymały one z tego tytułu około 1,3 mln zł. Corocznie Urząd Miejski zachęca mieszkańców do przekazywania 1 proc. swojego podatku na rzecz lokalnych organizacji.