Stabilne finanse Miasta Zabrze

30.05.2016

Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings potwierdziła 30 maja br. długoterminowy rating krajowy Zabrza na poziomie „BBB+(pol)” oraz międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Poniżej pełna treść komunikatu:

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla nasz niezmieniony scenariusz, że nadwyżka operacyjna Zabrza będzie wystarczająca dla pełnej obsługi zadłużenia w średnim okresie.

GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU

Ratingi biorą pod uwagę nadwyżkę operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia, znaczne zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto oraz płynność, która pozostaje słaba.

Według naszych niezmienionych prognoz marża operacyjna Zabrza w latach 2016-2017 wyniesie 7 %-8 %, a nadwyżka operacyjna przewyższy obsługę zadłużenia co najmniej 1,3 x (2015: 1,1 x). Zakładamy, że Władze Miasta podejmą wysiłki, aby tempo wzrostu wydatków operacyjnych utrzymywało się poniżej tempa wzrostu dochodów operacyjnych (głównie dochodów podatkowych i transferów). Zabrze, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce uruchomiły w kwietniu 2016 r. rządowy program „Rodzina 500+”. Przepływ środków z budżetu państwa przeznaczonych na ten program dotyczyć będzie zarówno dochodów, jak i wydatków Zabrza i będzie neutralny dla budżetu Miasta i jego nadwyżki operacyjnej. Mimo to porównywalność wskaźników, takich jak marża operacyjna i bieżąca oraz relacja długu do dochodów bieżących między rokiem 2016 i 2015 będzie ograniczona.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami marża operacyjna Zabrza w 2015 r. spadła do 6,3% (2014 r.: 7,7%), co było spowodowane nieoczekiwanym wzrostem wydatków operacyjnych, który nie został zrekompensowany przez wzrost dochodów podatkowych ani otrzymane wyższe dotacje i subwencje. Słabsza nadwyżka bieżąca i negatywny bilans majątkowy wynikający z dużych nakładów inwestycyjnych Miasta w 2015 r. skutkował deficytem budżetowym na historycznie wysokim poziomie 11,4 % dochodów ogółem. Deficyt budżetowy sfinansowany został głównie długiem.

Według naszych niezmienionych prognoz zadłużenie bezpośrednie Zabrza w latach 2016-2017 będzie stanowić umiarkowane 50 % – 60 % dochodów bieżących, aczkolwiek będzie ono wyższe od średniej 42 % dochodów bieżących osiągniętej w latach 2010-2014. Nominalnie zadłużenie bezpośrednie może wynieść 410 mln zł w 2016 r. (takie jak w 2015 r.), a następnie spaść do 395 mln zł w 2017 r. Spadek zadłużenia wynikać będzie ze spłat zgodnie z harmonogramem, niskiej presji na nowy dług w związku z prognozowanymi przez nas zbilansowanymi budżetami w latach 2016-2017 i ograniczeniami wynikającymi z limitu zadłużenia. Wskaźnik spłaty zadłużenia (dług do nadwyżki bieżącej) poprawi się do 7-8 lat w 2017 r., z 12 lat w 2015 r.

Płynność Zabrza pozostaje słaba i Miasto często wykorzystuje dostępną linię kredytową w rachunku bieżącym o limicie 50 mln zł. By poprawić sytuację płynnościową Miasto zdecydowało się finansować inwestycje w perspektywie unijnej w latach 2014-2020 z zaliczek na poczet dotacji unijnych w odróżnieniu od refinansowania wydatków majątkowych, które było dotychczas stosowane. Oczekujemy, że stan środków na rachunkach Zabrza wzrośnie wraz z dostępnością dla Miasta znacznych dotacji unijnych w perspektywie unijnej 2014-2020, ale nie wcześniej niż na koniec 2016 r. Zgodnie z naszą prognozą wydatki majątkowe Zabrza w latach 2016-2017 wyniosą 125 mln zł rocznie (15 % wydatków ogółem) i będą w około 50 % finansowane dotacjami UE.

Zgodnie z naszą niezmienioną prognozą ryzyko pośrednie Zabrza (dług spółek miejskich i poręczenia wystawione przez Miasto) wzrośnie do najwyższego poziomu 310 mln zł na koniec 2016 r. (w 2015 r.: 262,5 mln zł), a następnie ustabilizuje się. Wzrost ryzyka pośredniego wynika głównie z finansowania przebudowy stadionu piłki nożnej przez spółkę Stadion w Zabrzu Sp z o.o. Budowa stadionu zakończy się w połowie 2016 r. Wskaźnik zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto do dochodów bieżących jest wysoki (2015 r.: 111,5 %) i powinien stopniowo się obniżać wraz ze spłatą zadłużenia spółek zgodnie z harmonogramem.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Trwała poprawa wyników operacyjnych z marżą operacyjną wynoszącą 8 %-9 % oraz spadek zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto poniżej 100 % dochodów bieżących może skutkować podwyższeniem ratingów Zabrza.

Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli marża operacyjna spadnie poniżej 2 %, wskaźnik spłaty zadłużenia przekroczy 20 lat i/lub gdy zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto wzrosną znacząco powyżej 100 % dochodów bieżących.