XXV sesja Rady Miasta Zabrze

10.05.2016

Dzisiaj (16 maja), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych siedemnaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3) przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze,
4) aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze”,
5) zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze,
6) zmiany uchwały nr XLIV/537/05 z dnia 12.09.2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami",
7) zmiany uchwały nr XLIV/561/05 z dnia 17.10.2005 roku w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami",
8) zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu garażu murowanego położonego w Zabrzu przy ul. Gdańskiej,
9) zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu garażu murowanego położonego w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska,
10) nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej NR 1 w Zabrzu,
11) utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych”,
12) nadania statutu Zabrzańskiemu Centrum Świadczeń Rodzinnych,
13) zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obwieszczonego uchwałą Rady Miasta Nr LIV/809/14 z dnia 7 lipca 2014 r.,
14) zmiany Uchwały nr XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
15) zmiany Uchwały Nr XLI/602/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr VIII/73/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2015 r.,
16) zmiany Uchwały Nr XLI/603/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów, prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 marca 2015 r.,
17) udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności.