XXIV sesja Rady Miasta Zabrze

11.04.2016

Dzisiaj (18 kwietnia), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych  siedemnaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3) przyjęcia do realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020,
4) osiedlenia w Zabrzu rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego Z.S.R.R.,
5) wyłączenia publicznego Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43,
6) wyłączenia publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 2 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera w Zabrzu, ul. Franciszkańska 13,
7) przekształcenia publicznej placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, ul. 3 Maja 95, wchodzącej w skład zespołu publicznych placówek Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95, poprzez likwidację publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 5 dla Dorosłych,
8) przekształcenia publicznej placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, ul. 3 Maja 95, wchodzącej w skład zespołu publicznych placówek Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95, poprzez likwidację publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 dla Dorosłych,
9) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze,
10) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
11) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
12) zmiany uchwały nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13) zmiany uchwały nr XVI/197/11 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
14) zmiany uchwały nr XVII/206/11 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
15) określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2016,
16) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,
17) powołania radnego do składu komisji Rady Miasta Zabrze oraz zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Zabrze.