Konkurs „Biznes z sercem”

01.04.2016

Konkurs jest elementem szerokiego pakietu działań jakim jest Program „Biznes z Sercem” nakierowany na promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma zachęcić do promowania wizerunku Organizacji jako społecznie odpowiedzialnej i wrażliwej na potrzeby otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.
 

Elementem Konkursu „Biznes z sercem” jest ocena wdrożenia zasad CSR opartych na normie ISO 26000, która jest Normą Międzynarodową zawierającą wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianej poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:
• przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
• uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
• jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
• jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach z otoczeniem.

Cenną korzyścią wynikająca z udziału w Konkursie jest możliwość uzyskania eksperckich wskazówek, dotyczących kierunków doskonalenia i rozwijania tego obszaru w przyszłości.

Cele konkursu:
1. Promocja etyki w działalności gospodarczej opartej na wytycznych i wymaganiach zawartych
w normie ISO 26000:2010. Konkurs promuje zasady rzetelnego postępowania w relacjach ze
wszystkimi interesariuszami (społecznością lokalną, pracownikami, władzą samorządową
i państwową, itp.).
2. Poprawa wizerunku przedsiębiorców, jednostek samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu
poprzez promocję tych organizacji, które postępują zgodnie z zasadami społecznej
odpowiedzialności biznesu.
3. Zachęcanie organizacji do doskonalenia swoich działań w duchu społecznej odpowiedzialności
biznesu.
4. Wskazanie organizacjom biorącym udział w konkursie obszarów do dalszego doskonalenia swoich
działań, odnoszących się do wytycznych zawartych w normie ISO 2600:2010.

Warunki udziału w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział: organizacje mikro i małe, organizacje średnie, organizacje duże
jednostki samorządu terytorialnego i administracji publicznej, które spełniają następujące wymogi:
prowadzili działalność co najmniej przez cały rok 2015, posiadają siedzibę w Polsce, wypełnią i prześlą formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 30.06.2016.

Regulamin konkursu „biznes z sercem” znajduje się poniżej w załączniku.
Formularz zgłoszeniowy ->
www.bizneszsercem.pl

Organizatorzy konkursu:
1. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. – Administrator Konkursu
2. Polski Rejestr Statków S.A. – Partner Merytoryczny
3. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – Partner Społeczny