„Rodzina 500 plus” już w kwietniu

30.03.2016

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia programu, a także informacje dla mieszkańców Zabrza, którzy chcą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze.
 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Program „Rodzina 500 plus” w Zabrzu
Wnioski można składać od 1 kwietnia br. za pośrednictwem poczty, za pomocą systemu teleinformatycznego lub osobiście:
• W siedzibie MOPR Zabrze (Dział Świadczeń Rodzinnych, 1 piętro) w godz.:
poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-środa: 11.00-15.30, czwartek: 11.00-17.00, piątek: 11.00-14.00)
• Dzielnicowych Punktach Pomocy Społecznej
– Zabrze-Kończyce ul. Miła 4 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
– Zabrze-Biskupice ul. Bytomska 28 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
– Zabrze-Mikulczyce ul. Tarnopolska 57 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
– Zabrze-Rokitnica ul. Andersa 34 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
• w Punktach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Centrum Handlowe M1, ul. Szkubacza 1
• w Urzędzie Miejskim w Zabrzu
• w szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkolach.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://www.mopr.zabrze.pl/

oraz bezpośrednio pod adresem: http://www.mopr.zabrze.pl/id-500plus-245.html
 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:
• oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Za¬łącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
• oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zry¬czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne- wzór oświadczenia określa Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
• zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
• prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
• orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świad¬czenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Bieżące informacje i poradniki będą dostępne także na stronie Ministerstwa:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

WAŻNE: 1 marca we wszystkich województwach uruchomione zostały infolinie nt. Programu "Rodzina 500 plus". Na Śląsku po szczegółowe info można dzwonić pod nr tel.: 32 207 70 05.