Rower metropolitalny

16.03.2016

17 marca w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, została podpisana deklaracja realizacji wspólnej polityki rowerowej na terenie województwa śląskiego pomiędzy Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym a Urzędem Marszałkowskim.

Sygnatariuszami dokumentu byli Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Podpisanie deklaracji poprzedziła debata oxfordzka z udziałem uczniów I LO oraz II LO w Rudzie Śląskiej na temat „Metropolia szansą dla młodzieży. Rower w metropolii”. Młodzież dyskutowało to tym, czy metropolia jest szansą dla młodzieży.

– Województwo śląskie oraz GZM zamierzają kształtować wspólną politykę rowerową – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza – Szczególnie poprzez integrację podmiotów, organizacji i środowisk działających na rzecz upowszechnienia roweru, tworzenie sieci tras rowerowych oraz wdrażania spójnego systemu wypożyczalni rowerowych zintegrowanego z innymi środkami transportu. Wspólnym celem będzie także wprowadzanie innowacji podnoszących komfort i bezpieczeństwo korzystania z roweru oraz promocja roweru, jako środka transportu i rekreacji.

– Komunikacja rowerowa do doskonałe rozwiązanie problemów komunikacyjnych we współczesnych świecie – mówi Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego. – To także sposób na ograniczenie emisji spalin i hałasu oraz poprawę zdrowia mieszkańców.

Strony nie poprzestaną jedynie na deklaracji, wraz z dokumentem stworzony zostanie plan pracy na najbliższy czas. Planowane jest powołanie Śląskiej Federacji Rowerowej, utworzenie Metropolitalnego Zespołu ds. rozwoju polityki rowerowej oraz opracowanie strategii rozwoju ruchu rowerowego. W zamierzeniach jest także przeprowadzenie audytów istniejących traktów rowerowych oraz tras nieczynnych kolei przemysłowych i wałów przeciwpowodziowych pod kątem możliwości poprowadzenia szlaków rowerowych. Planuje się stworzenie wielu innych udogodnień dla rowerzystów m.in. systemów parkingowo-przesiadkowych oraz zakup taboru umożliwiającego przewóz rowerów – Koleje Śląskie.

Od w urzędzie marszałkowskim, podobnie jak w Zabrzu, działa oficer rowerowy odpowiedzialny za koordynację pro-rowerowej polityki województwa. Śląskie, jest trzecim regionem w kraju, gdzie samorząd szczebla wojewódzkiego zajmuje się problematyką rowerową.

– W ciągu ostatnich 20-kilku lat rower przeżywa renesans, a turystyka rowerowa stała się bodaj najpopularniejszą formą aktywnego wypoczynku w Polsce. Coraz częściej rowerzyści pojawiają się także na ulicach miast, korzystając z roweru na co dzień, jako ze środka transportu. Aby utrzymać ten pozytywny trend należy zadbać o tworzenie regionalnych i krajowych tras rowerowych połączonych w sieć i będących jednocześnie uzupełnieniem systemów rowerowych w miastach. Szczególnie istotne jest to na mocno zurbanizowanym Śląsku gdzie stworzenie odpowiednich warunków dla ruchu rowerowego będzie mieć ogromny wpływ na poprawę kondycji i zdrowia jego mieszkańców oraz podniesienie ich mobilność. Wpłynie też pozytywnie na image tego postindustrialnego regionu i może stać się ważnym elementem jego promocji w Polsce i w Europie- mówi Aleksander Kopia.

Upowszechnianiem komunikacji rowerowej zajmuje się również GZM. Powstało już „Opracowanie wspólnych standardów i wytycznych dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM”, zawierające rekomendowane ujednolicone wytyczne na rzecz rozwijania metropolitalnej polityki rowerowej oraz Metropolitalne studium systemu tras rowerowych dla GZM gdzie zaproponowany został system powiązań rowerowych o charakterze metropolitalnym, między miastami. Obecnie trwają prace nad analizą możliwości uruchomienia wypożyczalni rowerów publicznych na terenie Metropolii „Silesia”.

Śląsk jest idealnym regionem dla dwóch kółek i można tu stworzyć system rowerowy z prawdziwego zdarzenia – mówi Aleksander Kopia, wojewódzki oficer rowerowy. – Z jednej strony jest najbardziej zurbanizowanym województwem w Polsce, z Metropolią Silesia (po Metropolii Ruhr w Niemczech – drugą taką w Europie). Z drugiej strony – ma fantastyczne tereny rekreacyjne z lasami, jeziorami, górami. Rower może być więc doskonałym środkiem transportu w miastach i równocześnie służyć do uprawiania aktywnej turystyki.

Śląsk ma jeszcze jeden zupełnie niedoceniony atut. Posiada mianowicie ogromną infrastrukturę komunikacyjno-transportową stworzoną na potrzeby przemysłu, dziś w znacznej części nieużywaną i niszczejącą: nasypy kolejowe, mosty, wiadukty. Włączenie ich w system rowerowy wydaje się zupełnie naturalne. W Niemczech w Zagłębiu Ruhry zbudowano w ten sposób 700 kilometrów połączonych ze sobą tras rowerowych i sieć ta jest cały czas rozbudowywana. Wszędzie dojechać można rowerem dawnymi trasami kolei przemysłowej, wałami wzdłuż Emscher, Ruhry i wzdłuż kanału Rhein-Herne-Kanal. Wiele firm zezwoliło także na przejazd rowerów drogami wewnętrznymi, a drogi prywatne często otwarte są dla ruchu rowerowego.

Właśnie rozwiązania z Zagłębia Ruhry, ze względu na podobieństwa i charakter miast powinny stać się inspiracją dla Śląska. Podobnie jak u nas, krajobraz regionu zdominowany jest kominami, kopalnianymi wieżami i hałdami. Charakterystyczne budynki z czerwonej cegły dawnych kopalń i hut mówią o 150-letniej przemysłowej historii regionu. Nie są one tylko martwymi reliktami przeszłości. Wręcz przeciwnie. Wiele z tych obiektów pełni dziś funkcję sal koncertowych, galerii i muzeów, klubów, miłych restauracyjek czy zwyczajnych miejsc spotka. Dlatego kompleksowo przygotowany system rowerowy na Śląsku może stać się oryginalnym, w skali Polski bezprecedensowym przykładem, jak w sposób nowoczesny rozwiązywać problemy komunikacyjne, przywracać atrakcyjność zdewastowanym obiektom i terenom poprzemysłowym i jednocześnie promować region pokazując jego różne oblicza i wykorzystując istniejącą infrastrukturę.