"Modernizacja gospodarstw rolnych" – nabór wniosków

15.03.2016

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020 dla obszarów wsparcia:
– rozwój produkcji prosiąt (obszar A),
– rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B),
– rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),
– związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D).

Nabory wniosków prowadzone będą w terminie od 31 marca do 29 kwietnia br.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR, również za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR osobiście albo przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym jako osoby wspólnie wnioskujące), osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi:
– gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów
– nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro (za wyjątkiem osób wspólnie wnioskujących) i nie większa niż 200 tys. euro.

W podstawowej wersji pomoc przyznaje się w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych operacji, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika wynosi 60 proc. kosztów kwalifikowanych i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 50 tys. zł w formie refundacji części kosztów.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 lub na stronie www.arimr.gov.pl