Wybrano firmę-partnera w projekcie pt. "Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"

08.03.2016

Przekazujemy informację na temat wyboru partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego- ZIT.

Partnerem Miasta Zabrze w projekcie pt. „Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” zaplanowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 w zakresie Działania 11.2. „Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów”, Poddziałania 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego- ZIT Subregionu Centralnego” zostanie firma Oświata Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Mickiewicza 28/7).