XXIII sesja Rady Miasta Zabrze

07.03.2016

14 marca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych pięć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Lubelskiej 4, stanowiącej własność Miasta Zabrze,
5) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2016.