Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór Partnera

11.02.2016

 Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs na wybór Partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. 

Pełna treść ogłoszenia, a także załącznik oraz Regulamin w załączeniu.