"Profilaktyk Roku" 2015

01.02.2016

Do końca grudnia ub. r. można było wysyłać zgłoszenia do III edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2015” w kategorii indywidualnej oraz zespołowej.

14 stycznia br. członkowie Kapituły Profilaktyk Roku postanowili jednogłośnie:

* W kategorii indywidualnej, po ocenie pracy i zaangażowania na rzecz uzależnionych, zgłosić zgłoszeniem Członków Kapituły kandydaturę do Tytułu Profilaktyk Roku 2015 w kategorii indywidualnej – Kazimierza Speczyka, lidera i prekursora w regionie, jeżeli chodzi o kompleksowe wsparcie osób uzależnionych i bezdomnych. Dzięki jego działaniom od wielu lat, osoby wykluczone społecznie mogą się odnaleźć i na nowo wrócić do społeczeństwa. Kazimierz Speczyk swoją postawą i działaniem wspierającym potrzebujących, jest postawą wzorcową dla młodych liderów profilaktyki.

* W kategorii zespołowej do tytułu Profilaktyk Roku 2015 została zgłoszona Fundacja Pomost z siedzibą przy ul. Wolności 276 w Zabrzu, a zgłaszającym był SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia w Zabrzu. Kapituła jednogłośnie przyjęła powyższą kandydaturę do tytułu Profilaktyka Roku 2015, za przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie osób uzależnionych, program penitencjarny i postpenitencjarny polegający na pracy z osobami powracającymi do społeczeństwa po wyjściu z więzienia i ich rodzinami, za realizację przez Fundację Pomost programu terapeutyczno-readaptacyjnego, zakładającego tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób powracających do społeczeństwa, za wdrażanie innowacyjnych narzędzi readaptacyjnych, bardzo dobrą współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Miejskim Ośrodkiem Rodzinie w Zabrzu, Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu kuratorami oraz placówkami oświatowymi na terenie Zabrza.

Statuetki wręczone zostaną podczas uroczystości, która odbędzie się 11 lutego br., podczas konferencji pn. „Profilaktyk Roku 2015.”